Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Türkiye'nin Toplumsal Yapısı

Ders Kodu1403.020404
Yıl2
Dönem4
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd. Doç. Dr. İbrahim AKKAŞ
Kaynaklar
  • 1. Mehmet Zencirkıran, Dünden Bugüne Türkiye'nin Toplumsal Yapısı, 2. baskı, Dora Yay. Bursa 2011. Emre Kongar, 21. Y.Y. Türkiye. 2000'li yıllarda Türkiye'nin Toplumsal Yapısı, Remzi Kitabevi, İst. 2006. Bernard Lewis, Modern Türkiye'nin Doğuşu, TTK basım evi, Ank., 1993.
Ders Tanımıtoplumsal yapı kavramı ve tanımı; Osmanlı toplum yapısı farklı disiplinlerin yaklaşımları, Osmanlı toplum yapısı hakkında farklı kavramsallaştırmalar. Cumhuriyet döneminde Türkiye'de toplumsal yapı. Siyasal yaklaşımların Cumhuriyet dönemi toplumsal yapısı üzerindeki etkileri, Kültür bağlamında Türkiye'nin toplumsal yapısı, Türkiye aile yapısı, Kentsel yapı, Nüfus yapısı vs.
HedeflerBu ders çerçevesinde, toplum, toplumsal yapı ve toplumsal değişme kavramlarıyla, toplumsal yapıyı etkileyen toplumsal, siyasal, ekonomik, tarihi ve kültürel öğeler analiz edilmektedir. Bu kavramlar çerçevesinde Türkiye?nin yaşanan sosyo-ekonomik kimliğinin ve sorunlarının tanımlanması hedeflenmektedir. Türk toplumsal yapısının temel öğelerini oluşturan nüfus, göç, eğitim, aile, din, etnik, genel ekonomik unsurlar vb. konularda derinlemesine analizler yapılmasına çaba gösterilmektedir.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Bu derste başarılı olan öğrenciler toplumsal yapı ile ilgili temel kavramları ve teorik yaklaşımları bilir.
2Toplumsal değişme ve tabakalaşma teorilerinin temel kavramlarını bilir ve kullanabilir.
3Türkiye'nin toplumsal yapısının öğelerini ve özelliklerini bilir.
4Toplumsal yapı, toplumsal kültür ve birey arasındaki ilişkilere dair analiz yapabilir.
5Türkiye'nin toplumsal yapısının Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi değişim ve dönüşümünü dönemler itibariyle değerlendirmeler yapabilir.
6Toplumsal zihniyet ve yaşam biçimleri çerçevesinde Türkiye'nin toplumsal yapısına ilişkin analiz yapabilir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Dersin İşleniş Yöntemi, Temel Kavramlar, Teorik Çerçeve
2Nüfus ve Nüfusun Genel Nitelikleri
3Osmanlı Döneminde Toplumsal Yapı
4Türk Toplum Modernleşmesi
5Türkiye?de Kentleşme ve Gecekondulaşma,
6Türkiye'de Toplum ve Eğitim
7Toplum ve Din İlişkisi
8Arasınav (Vize)
9Türkiye?de Gençlik ve Sorunları
10Türkiye?de Toplum-Siyaset İlişkisi ve Toplumsal Katmanlaşma
11Osmanlı?dan Günümüze Türk Bürokrasisi
12Türkiye?de Çalışma Hayatı ve Sosyal Güvenlik Sistemi
13Küreselleşme Sürecinde Toplumsal Yapıda Meydana Gelen Değişmeler
14Genel Değerlendirme ve Final Sınavına Hazırlık
15Final
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Tartışma313
Soru-Yanıt14342
Rapor Sunma14228
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma248
Okuma248
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek