Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Demokrasi Tarihi

Ders Kodu1403.030218.3
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr. Gör. Ferdi DAŞDEMİR
Kaynaklar
  • 1. DAHL, Robert A., Demokrasi Üstüne, Phonix Yayınları, Ankara, 2011 Aron, Raymond, Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, Kırmızı Yayınları, 2012 Habermas, Jürgen, Öteki Olmak, Ötekiyle Yaşamak, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2010 Tanpınar, Ahmet Hamdi, 19. YY. Türk Edebiyat Tarihi, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2006 Mardin, Şerif, Türk Modernleşmesi, İletişim Yayınları, İstanbul, 2012
Ders TanımıBu ders çerçevesinde, Antik Yunan demokrasinin nitelikleri, Montesquieu'nun siyaset kuramı, Tocqueville'in demokrasi kavramlaştırması, toplum sözleşmesi kavramı, ideal demokrasinin nitelikleri, mevcut demokrasinin kurumları ve özellikleri, Türkiye'de demokrasinin gelişimi ve özellikleri, serbest piyasa ekonomisi ve demokrasi ilişkisi ve son olarak demokrasiye eleştirel yaklaşımlar ele alınır.
HedeflerBu dersin amacı demokrasinin, demokrasinin unsurları ve kurumlarının tarihsel bir çerçevede eleştirel olarak ele alınması ve bunun Türkiye bağlamında değerlendirilmesidir.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenci demokrasinin ve demokrasinin kurumlarının gelişimini tarihsel olarak kavrar.
2Öğrenci demokrasi konusunda teorik bilgiyle somut siyasal ve toplumsal olaylar arasında ilişki kurabilir.
3Öğrenci siyasal ve sosyal konular konusunda eleştirel bir bakış edinir.
4Türk Demokrasi Tarihi'nin kapsamı ve kaynakları hakkında bilgi sahibi olur
5Osmanlı Devleti'nden devralınan siyasal ve demokratik mirası kavrayabilir
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Demokrasinin kavramı ve demokrasiyle ilgili diğer kavramların incelenmesi
2Demokrasinin tanımı ve devlet yapısı içindeki yeri
3Eski çağlardan günümüze demokrasi kavramının tarihsel gelişiminin incelenmesi
4İmparatorluktan Milli Devlete geçiş sürecinde demokratik gelişmeler , Senedd-i İttifak'dan Kanun-i Esasiye kadar olan gelişmeler
5Osmanlı Devleti'nde Anayasal düzenin kurulması; 1876 Kanun-i Esasinin incelenmesi
6II. Meşrutiyet ve parlamenter sisteme geçiş
7Mili Devletin doğuşu ve millet egemenliğine geçiş TBMMM'nin açılması
8Ara sınav
9Cumhuriyet Yönetimine geçiş ,CHP'nin kuruluşu, meclisin yenilenmesi 1924 Anayasası
10Tek parti egemenliğinin pekişmesi, CHP kurultayları, programları
11Çok Partili dönem Demokrat Partinin kurulması ve programı
12Demokrat parti iktidarı 1950-1960
1327 Mayıs askeri darbesi 1960 anayasası
1412 Eylül askeri darbesi ve demokrasinin askıya alınması
15Final
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Tartışma11414
Soru-Yanıt12020
Rapor Hazırlama12424
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11616
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek