Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Tarihi Kıpçak Türkçesi Metinleri

Ders KoduTDE705
Yıl1
Dönem1
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd. Doç. Dr. Faysal Okan ATASOY
Kaynaklar
  • 1. AKALIN, Mehmet (Haz.)
  • Tarihî Türk Şiveleri içinde ?Kıpçakça? (Haz: Omeljan Pritsak, Çev: Akalın) Atatürk Ün. Yay., Ank.1979, s. 111-122. AKAR, A., Türk Dili Tarihi, Ötüken Yay. İstanbul 2010 ARGUNŞAH, M. vd. Karahanlıca Harezmce Kıpçakça Dersleri, Kesit Yayınları, İstanbul 2011 CAFEROĞLU, Ahmet, Türk Dili Tarihi I-II, İstanbul 1984. ÇAĞATAY, Saadet, Türk Lehçeleri Örnekleri I, 2. Baskı DTCF Yay., Ankara 1963. ECKMANN,Janos (Çev. O. Fikri Sertkaya) Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçesi Üzerine Araştırmalar, TDK Yay., Ank., 1996 ERCİLASUN, Ahmet Bican, Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi, Akçağ Yay., Ankara 2004. EMİNOĞLU, Emin, Kitâbü?l-Ef?âl, Akçağ Yayınları, Ankara 2013. Hanifi VURAL, Recep KARAATLI, Recep TOPARLI Kıpçak Türkçesi Sözlüğü, TDK Yay.,Ankara, 2003. KARAMANLIOĞLU, Ali Fehmi
  • Kıpçak Türkçesi Grameri, TDK Yay., Ank., 1994 KURAT, Akdes Nimet, IV-XVIII. Yüzyıllarda Karadenizn kuzeyindeki Türk kavimleri ve Devletleri, Ankara 1972 (2. Baskı ?Tıpkıbasım- Murat Yayınları Ankara 1992) Memluk Kıpçak Türkçesi Eserleri (Codex Cumanicus, Ermeni Harfli Kıpçak Metinleri, Dürretü ?l-Mudiyye, Tuhfetü ?z-zekiyye, Kavânînü ?l-külliyye, Bulgatü ?l-müştak, İrşâdü ?l-Mülûk, Kitâb fi?l-Fıkh, Mukaddimetü ?l-Gaznevî ? Kitâb fi ?l-fıkh-, Kitâb-ı Mukaddime-i Ebu ?l-Leysi ?s-Semerkandî, Münyetü ?l-Guzât, İlmi ?n-Nüşşâb, Kitâbu ?l-Hayl, Baytaratu ?l-Vâzıh, Kitâbu ?l-İdrak, Kitâb-ı Mecmû-ı Tercümân-ı Türkî ve Acemî ve Mugalî) Milli Eğitim Bakanlığı İslam Ansiklopedisi, TDV İA ilgili maddeler ÖZYETGİN, A. Melek, Altın Ordu, Kırım ve Kazan Sahasına Ait Yarlık ve Bitiklerin Dil ve Üslûp İncelemesi (İnceleme-Metin-Tercüme-Notlar-Dizin-Tıpkıbasım), Türk Dil Kurumu Yayınları: 658, Ankara 1996, XII+297s. ÖZYETGİN, A. Melek, Ebû Hayyan Kitâbü ?l-İdrak li Lisâni ?l-Etrâk ?Fiil, Köksav Yay. Ankara. Recep TOPARLI, İrşadü`l-Mülük Ve`s-Selatin, TDK Yay. Ankara 1992. SEYFİ-Yİ SARÂYÎ (Haz.) KARAMANLIOĞLU, Ali Fehmi, Gülistan Tercümesi, TDK yay. Ankara, 19 TDK Süreli Yayınlar Veri Tabanında yer alan (TDAY Belleten, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi ve Türk Dili dergileri) makaleler. TEKİN, T. - ÖLMEZ, M., Türk Dilleri Giriş, Mehmet Ölmez Yayınları, İstanbul 2003 TOPARLI, R. vd. Kıpçak Türkçesi Sözlüğü, TDK Yay., Ankara 2007. Türk Dünyası El Kitabı, C. 2, 2. Baskı, TKAE Yay., Ankara 1992. UYDU YÜCEL, M. ?Kıpçaklar? DİA, C. 25, s. 420-21. YAKUBOVSKİ, Altın Ordu ve Çöküşü (Çev. Hasan EREN), Ankara, 1976.
Ders TanımıGünümüz çağdaş Türk Lehçelerine kaynaklık eden ve Türk Dili Tarihi içinde yer alan tarihî Türk şivelerinden Kıpçak Türkçesini tanımak, döneme ait eserleri okuyabilmek, metinleri çevirebilmek (yazı ve dil içi çeviri), dönemin eserlerinden hareketle söz varlığını tanımak, müellifleri ve eserleri tanımak ve dönemin karakteristik dil özelliklerini öğrenmek; Kıpçak Türkçesi ile Batı grubu Oğuz Türkçesi dil özelliklerini karşılaştırmak
HedeflerTarihî Kıpçak Türkçesi yazılı metinlerinden hareketle Kıpçak Türkçesi ile eser vermiş edebi şahsiyetleri ve bunların eserlerini ve yazanı bilinmeyen metinleri tanıtmak, bu metinleri okumak, incelemek, tahlil etmek ve günümüz Türkiye Türkçesine aktarmak; ayrıcaTarihi Kıpçak Türkçesi gramerini, Oğuz grubu Batı Türkçesi ile karşılaştırmalı olarak incelemek
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Kıpçak Türkçesi dil özellikleri ile öbür Türk dilleri arasında karşılaştırma yapar.
2Kıpçak Türkçesinin karakteristik ses ve şekil özelliklerini kendi cümleleriyle ifade eder.
3Okuduğu bir metnin Kıpçak Türkçesine ait olup olmadığını belirler.
4Arap harfli bir Kıpçak Türkçesi metnini Latin harflerine Türkolojide kullanılan çevriyazı yöntemini kullanarak aktarır.
5Elindeki bir Kıpçak Türkçesi metninde gördüğü ses, şekil, kelime türü, cümle ve anlam bilgisi özellikleri bakımından belirli bir düzen içinde derleyip inceler.
6Kıpçak Türkçesine ait bir edebî metni günümüz Türkiye Türkçesine çevirir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Karadenizn kuzeyindeki Türk kavimleri tarihi; Kuman-Kıpçaklar ve Kıpçak Türkçesinin Türk dili tarihi içerisindeki yeri
2Kıpçak Türkçesinin dil bilgisi özellikleri (Karakteristik özellikler-etkileşimler)
3Kıpçak sahası metinleri üzerinde dil incelemeleri (Okuma, yazıçevirimi, dil içi çeviri, dilbilgisi incelemeleri ) (Kodeks Kumanikus)
4Kıpçak sahası metinleri üzerinde dil incelemeleri (Okuma, yazıçevirimi, dil içi çeviri, dilbilgisi incelemeleri ) Gülistan Tercümesi ? Seyfi-yi Sarâyî
5Kıpçak sahası metinleri üzerinde dil incelemeleri (Okuma, yazıçevirimi, dil içi çeviri, dilbilgisi incelemeleri ) Gülistan Tercümesi ? Seyfi-yi Sarâyî
6Kıpçak sahası metinleri üzerinde dil incelemeleri (Okuma, yazıçevirimi, dil içi çeviri, dilbilgisi incelemeleri ) Gülistan Tercümesi ? Seyfi-yi Sarâyî
7Kıpçak sahası metinleri üzerinde dil incelemeleri (Okuma, yazıçevirimi, dil içi çeviri, dilbilgisi incelemeleri ) İrşâdü ?l-Mülûk ve ?s-Selâtîn
8ARASINAV
9Kıpçak sahası metinleri üzerinde dil incelemeleri (Okuma, yazıçevirimi, dil içi çeviri, dilbilgisi incelemeleri ) Baytaratü ?l-Vâzıh
10Kıpçak sahası metinleri üzerinde dil incelemeleri (Okuma, yazıçevirimi, dil içi çeviri, dilbilgisi incelemeleri ) Kitâb fî ilmi ?n-Nüşşâb
11Kıpçak sahası metinleri üzerinde dil incelemeleri (Okuma, yazıçevirimi, dil içi çeviri, dilbilgisi incelemeleri ) Ed-Dürretü ?l-Mudiyye fi ?l-Lugâti ?t-Türkiyye
12Kıpçak sahası metinleri üzerinde dil incelemeleri (Okuma, yazıçevirimi, dil içi çeviri, dilbilgisi incelemeleri ) Kitâb fi?l-Fıkh
13Kıpçak sahası metinleri üzerinde dil incelemeleri (Okuma, yazıçevirimi, dil içi çeviri, dilbilgisi incelemeleri ) Mukaddimetü ?l-Gaznevî ? Kitâb fi ?l-fıkh ? Satırarası Kitâbü ?l-Fıkh
14Kıpçak sahası metinleri üzerinde dil incelemeleri (Okuma, yazıçevirimi, dil içi çeviri, dilbilgisi incelemeleri ) Kitâbü ?l-Hayl
15Yarı Yıl Sonu Sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav40
Makale Yazma20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma20
Ev Ödevi20
Final/Bütünleme Sınavı60
Final Sınavı için Bireysel Çalışma40
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Makale Yazma11010
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma81080
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma81080
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
ÖÇ155543545335
ÖÇ255554444
ÖÇ35554
ÖÇ453544
ÖÇ555534545
ÖÇ655555445

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek