Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Temel İstatistik

Ders Kodu1210020311
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Dr. Öğr. Üyesi Ömer Demirci
Kaynaklar
  • 1. 1. Büyüköztürk, Ş. (2011). Veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi. 2. Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö., ve Köklü, N. (2012). Sosyal bilimler için istatistik. Ankara: Pegem Akademi. 3. Kalaycı, Ş. (2010). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım. 4. Kilmen, S. (2015). Eğitim araştırmaları için SPSS uygulamalı istatistik. Ankara: Edge Akademi. 5. Shavelson, R. J. (2016). Sosyal bilimler için istatistik (N. Güler Çev.) Ankara: Pegem Akademi. 6. Ural, A. ve Kılıç, İ. (2005). Bilimsel araştırma süreci ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Detay.
Ders TanımıBu ders, ilgili istatistiksel yöntemlere ilişkin eğitim alanında yapılan araştırmalardan örnekler üzerine tartışmalarla soyut bilgileri somutlaştırma, bilimsel araştırmalardaki tabloları anlayıp yorumlayabilme, SPSS output/çıktılarını raporlaştırabilme, bilimsel makaleleri istatistiksel açıdan eleştirebilme becerisi kazandırmaya yönelik konuları ve uygulamaları içermektedir.
HedeflerBu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler; 1) İstatistik dersinin önemini kavrar. 2)İstatistik ile ilgili temel kavramları tanımlar. 3) Verileri anlamlı hale getirmek için frekans tablosu hazırlar. 4) Verileri anlamlı hale getirmek için farklı türlerde grafikler hazırlar. 5) Merkezi eğilim ölçülerini hesaplar. 6) Değişim ölçülerini hesaplar. 7) Merkezi eğilim ve değişim ölçüleri yardımıyla dağılımların özelliklerini değerlendirir. 8) Standart normal dağılımı tanımlar. 9) Farklı puanları birbiriyle karşılaştırmak üzere standart puanlara dönüştürür. 10)Temel düzeydeki istatistiksel teknikleri EXCEL'de uygular.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Temel istatistik kavramlarının öğrenir,
2Eğitim verileri üzerinde temel istatistik hesaplarını yapabilir.
3Verileri anlamlı hale getirmek için frekans tablosu hazırlar.
4Merkezi eğilim ve değişim ölçüleri yardımıyla dağılımların özelliklerini değerlendirir.
5Temel düzeydeki istatistiksel teknikleri EXCEL'de uygular.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1İstatistik dersinin önemini kavratma
2Temel kavramlara giriş.
3Parametre-istatistik arasındaki bağıntı
4Frekans, Yüzde ,Kümülatif Yüzde tablosu
5Merkezi Eğilim Ölçüleri
6Merkezi Dağılım Ölçüleri
7Vize Sınavı
8Normal Dağılım Eğrisinin Özellikleri
9Standart Puanlar
10Madde Analizi
11Seçenek Analizi
12Test İstatistikleri
13
14
15
16Final Sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı13030
Derse Katılım10330
Uygulama/Pratik14228
Laboratuvar14228
Soru-Yanıt14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11414
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek