Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Eğitim Felsefesi

Ders Kodu1200.01001201
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Dr. Öğr. Üyesi Nusrettin YILMAZ
Kaynaklar
  • 1. Ahmet Arslan, (2002), Felsefeye Giriş, Ankara. Ahmet Cevizci, (1999), Felsefe Sözlüğü, İstanbul. Descartes, (1989), Metot Üzerine Konuşma, (Çev. Mehmet Karasan), İstanbul. Gürsen Topses, (1982) Eğitim Felsefesi Temel Sorunları, Ankara, Hilmi Ziya Ülken, (2001), Eğitim Felsefesi, İstanbul. İsmail Tunalı, (1993), Felsefe, İstanbul.Karl Jaspers,(2007), Felsefe Nedir?, (Çev. İ. Zeki Eyüpoğlu), İstanbul.Lou Marinoff, (2007), Felsefe Hayatınızı Nasıl Değiştirir?, Çev. İstem Erdener, İstanbul.Necmettin Tozlu, (1997), Eğitim Felsefesi, İstanbul. Nermi Uygur, (1988), Türk Felsefesinin Boyutları, İstanbul.Ray Billington, (1997), Felsefeyi Yaşamak, Çev. Abdullah Yılmaz, İstanbul.Saffet Bilhan,(1991), Eğitim Felsefesi, Ankara.Veysel Sönmez, (2005), Eğitim Felsefesi, Ankara. Nusrettin YILMAZ (2014). Eğitim Felsefesi. Yayınlanmamış Ders Notları.
Ders TanımıFelsefenin temel konuları ve sorun alanları; varlık, bilgi, ahlak/değerler felsefesi ve eğitim; temel felsefi akımlar (idealizm, realizm, natüralizm, ampirizm, rasyonalizm, pragmatizm, varoluşçuluk, analitik felsefe) ve eğitim; eğitim felsefesi ve eğitim akımları: Daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik, varoluşçu eğitim, eleştirel/radikal eğitim; İslam dünyasında ve Batıda bazı felsefecilerin (Platon, Aristoteles, Socrates, J. Dewey, İbn-i Sina, Farabi, J. J. Rousseau vd.) eğitim görüşleri; insan doğası, bireysel farklılıklar ve eğitim; bazı siyasi ve ekonomik ideolojiler açısından eğitim; Türkiye?de modernleşme sürecinde etkili olan düşünce akımları ve eğitim; Türk eğitim sisteminin felsefi temelleri
HedeflerBu dersin amacı, öğretmen adaylarının insan yetiştirme düzeninin amaçlarını oluşturan temel felsefeler ile filozofların eğitime ilişkin görüşleri hakkında bilgi edinmelerine, eğitim-felsefe ilişkisini felsefi kavramlar düzeyinde açıklayıp, temel eğitim akımlarının analizini yaparak eleştirel bir bilinç kazanmalarına ve bu yolla ulusal eğitim sisteminin dayandığı felsefeleri değerlendirip güncel eğitim sorunlarına ilişkin çözüm önerileri geliştirmelerine katkı sağlamaktır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenme ihtiyaçları ve eğitimin amaçlarını gerekçelendirmede felsefi düşüncenin belirleyici olduğunu bilir
2Belli başlı felsefe akımlarını temel özellikleriyle sayar
3Felsefi kavramlar düzeyinde eğitim-felsefe ilişkisini kurar
4Eğitime ilişkin görüşleri felsefi ölçütlere göre sınıflandırır
5Geleneksel ve güncel eğitim sorunlarını çözmede felsefi bilgiyi kullanma becerisine sahip olur
6Felsefi kazanımlarını kullanarak eğitimin amaçlarını değişen şartlara göre yeniden yapılandırır
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Dersin içeriği ve kaynakları
2 Felsefe ve felsefi düşünce
3Felsefenin araştırma alanları
4Eğitim-felsefe ilişkisi
5Temel felsefi bakış açıları
6Önemli filozofların eğitime ilişkin görüşleri
7Felsefi açıdan insan doğasına ilişkin eğitim anlayışları
8Vize Sınavı
9Eğitimi etkileyen temel felsefi akımları-I
10Eğitimi etkileyen temel felsefi akımları-II
11Eğitim akımları ve özellikleri-I
12Eğitim akımları ve özellikleri-II
13Türkiye?de modernleşme sürecinde etkili olan düşünce akımları
14Türk eğitim sisteminin felsefi temelleri
15Güncel eğitim sorunları ve çağdaş eğitim sistemleri
16Final Sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav70
Quiz30
Final/Bütünleme Sınavı70
Quiz30
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Quiz224
Derse Katılım10220
Tartışma10220
Soru-Yanıt10220
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma224
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma4416
Quiz için Bireysel Çalışma224
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek