Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Ders Kodu1200.000113
Yıl4
Dönem7
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Doç. Dr. Hüseyin Hüsnü Bahar
Kaynaklar
  • 1. Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Erkan Akgün, Ö., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Pegem A Yayınevi.Kıncal, R. Y. (Editör) (2015). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (5. Baskı), Ankara: Nobel Yayınevi.1. APA (2005), APA Style Publication Manuel (5th Edition), www.APAStyle.org (12.07.2005).2. Arlı, M., Nazik, H. Bilimsel Araştırmaya Giriş,Gazi Kitabevi, Ankara3. ASA (2005), American Statistical Association Style Guide, www.amstat.org (12.7.2005)4. Balcı, A.(2004). Sosyal Bilimlerde Araştırma. PegemA Yayıncılık, Ankara.5. Barzun, Jacques-Graff, Henry F. (1997).Modern Araştırmacı, Çev. Fatoş Dilber, 4.bs.-Ankara: TÜBİTAK,.6. Büyüköztürk, Ş.(2004). Veri Analizi El Kitabı. PegemA Yayıncılık, Ankara.7. Ekiz, D.(2003). Eğitim Araştırma Yöntem ve Metodlarına Giriş. Anı Yayıncılık, Ankara8. Karasar, N.(2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel yayınları, Ankara.9. Kuş, E. (2005).Nicel - Nitel Araştırma Teknikleri. Anı Yayıncılık, Ankara10. Medawar, P. B. (1997).Genç Bilim Adamına Öğütler, Çev.Nermin Arık, 11. bs., Ankara: TÜBİTAK,.11. Özçelik, Durmuş Ali. (1981). Araştırma Teknikleri:Düzenleme ve Analiz ÜSYM,.12. Özdamar, K. (2004), Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Kaan Kitabevi, Eskişehir.13. Seyidoğlu, Halil. (2000).Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, geliştirilmiş 8.bs., İstanbul:Güzem, 14. Yalvaç, Mesut (2000). Kütüphane ve Bilgi Merkezlerinde Sistem Analizinin Önemi ve Uygulanabilirliği. İstanbul: Çantay Kitabevi, s.: 38-8815. Yazıcıoğlu, Y. ve Erdoğan S.(2004). SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Detay Yayıncılık, Ankara.16. Yıldırım, Cemal. (1997).Bilimin Öncüleri, 9. bs., Ankara: TÜBİTAK,.
Ders TanımıBilimsel araştırmanın temel kavramları¸bilimsel araştırmanın sosyal bilimler açısından önemi, bilimsel araştırma teknik ve metotları, nitel ve nicel araştırmalar.
Hedefler1. İyi bir araştırma tüketicisi olabilmelerini sağlayacak bilgi ve becerileri kazandırmak. 2. Bilim ve araştırma konusunun temel kavramları olan olgu, bilim, araştırma, bilimsel yöntem, denence, sayıltı, değişken, deney, evren ve örneklem, veri toplama teknikleri vb konularda bilgi sahibi olmalarını sağlamak.3. Verileri işleme çözümleme ve yorumlama teknikleri konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak4. Araştırma teknikleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak. 5. Bilimsel bilginin gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak. 6. Bilim ve araştırma konularına karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlamak.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Bilimsel Araştırmanın Temel Kavramları hakkında bilgi sahibi olur.
2Bilimsel Araştırmanın Sosyal Bilimler Açısından Önemini kavrar.
3Bilimsel Araştırma Teknik Ve Metotlarını öğrenir.
4Nitel Ve Nicel Araştırmalar hakkında bilgi sahibi olur.
5Veri Toplama Yöntem Ve Tekniklerini öğrenir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Giriş
2Bilimsel Araştırmanın Temel Kavramları
3Bilimsel Araştırmanın Sosyal Bilimler Açısından Önemi
4Bilimsel Araştırma Teknik Ve Metotları
5Nitel Ve Nicel Araştırmalar
6Nicel Veri Toplama Yöntem Ve Teknikleri
7Nitel veri toplama teknikleri
8Ara sınav
9Veri Analiz Teknikleri
10Analizlerin Değerlendirilmesi Yorumlanması
11Bilimsel Araştırma Raporu Ve Önerisi Hazırlama
12Eğitimsel Veriler Üzerindeki Temel İstatistik Hesaplamalar
13Sosyal Bilimlerdeki Ölçme Kavramları
14Hipotez Test Etme
15Genel Değerlendirme
16
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri40
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav14040
Final Sınavı14848
Quiz21530
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
ÖÇ15
ÖÇ25
ÖÇ35
ÖÇ45
ÖÇ55

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek