Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Ders Kodu1200.9202
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd. Doç. Dr. Deniz AKPINAR
Kaynaklar
  • 1. AHMAD Feroz, Modern Türkiye?nin Oluşumu, İstanbul, 1995. Atatürk?ün Söylev ve Demeçleri, 3 cilt, Ankara, 1981. Atatürk?ün Tamim Telgraf ve Beyannameleri, 4 cilt, Ankara, 1964. BAYUR Yusuf Hikmet, Türk İnkılâp Tarihi, 10 cilt, Ankara, 1991. BERKES Niyazi, Türkiye?de Çağdaşlaşma, Ankara, 1978. KARPAT Kemal, H., Türk Demokrasi Tarihi, İstanbul, 1967. LEWIS Bernard, Modern Türkiye?nin Doğuşu, Ankara, II. Baskı, 1984. MUMCU Ahmet, Tarih Açısından Türk Devriminin temelleri ve Gelişimi, Ankara, 1974. SAFA, Peyami, Türk İnkılabına Bakışlar, İstanbul, 1988. ZÜRCHER, E. J., Modernleşen Türkiye?nin Tarihi, İstanbul, 1999.
Ders TanımıTürkiye Cumhuriyeti?nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu çağdaş ulus-devletler seviyesinde değerlendirip, ulus-devleti tanımlayan değerler sistemi içinde gelişim özellikler taşıyan Türk İnkılâbının tecrübesini (Kronolojik bir hatta: Türk yönetim geçmişinin klasik ve klasik sonrası, geç 18. yüzyıl ve 19. yüzyıl, 1908 İnkılâbının, 1914-1918, 1918-1922 ve 1923-60 kesitlerinin ele alınması), modern Türk ulus-devletinin, devlet ve toplumsal yeniden yapılanması çerçevesinde ele alınıp bütüncül olarak Türk siyasî ve toplumsal sisteminin değişmesinin aşamaları, Bu çeşitli seviyelerde ve çeşitli boyutlarıyla biçimlenen ve hayata geçirilen siyasî, toplumsal, ekonomik ve kültürel değişme olgusunun iç ve dış siyasî olaylarının analizi, tüm aktörlerinindüşünce ve faaliyetlerinin analizi, Bu tarihsel süreçlerin (modern Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşu süreçleri) günümüz çağdaş Türk toplumunun ve siyasetinin problemlerinin çözümünde de referans ve karşılaştırma alanı olarak değerlendirilmesi, Türk toplumsal ve siyasî değişiminin tarihsel dinamizmi üzerine düşünmenin önemini bu içerikte kavranması.
HedeflerTürkiye Cumhuriyeti devletinin Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra laik ve üniter yapıda ulus-devlet olarak kuruluşunu, bu kuruluş esasına göre biçimlenen çağdaşlaşma tecrübesinin tarihini; Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde gerçekleştirilen Türk İnkılâbının, ulus-devlet ve çağdaşlık ve laiklik olgularının Türkiye bağlamında ifadesi ve anlamına uygun gelişen olayları anlatmak. dersini alan öğrenciden, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu temel ilkeleri ve Türk İnkılâbının çerçevesinde, bu düşünceyi akıl ve bilim, çağdaşlık normları içinde millî esaslara göre uyarlayarak ve uygunlaştırarak toplum, birey ve ülke seviyesinde çağdaş sorunların çözümü üzerine sınıflama, betimleme, açıklama, analiz yeteneğini kazanması hedeflenir.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Tarihi bilginin, bir konu/sorun ve zaman kesiti, olay-olgular, aktörleri etrafında çözümlenmesi, bu tarihsel olay-olgunun yazım ve anlatı biçimleri, dolayısıyla çeşitli materyallerin; tarihsel kesitle-olay-olgu-aktörler üzerine kaynakların, literatürün (kitaplar, makaleler, sinema ve edebiyat ürünleri) bu bilginin çözümlenmesinde bakış açısını destekleme gücünü kazanır.
2Bir tarihi sorunu ele alan ve irdeleyen makalenin nasıl okunması, yorumlanması gerektiğini öğrenir,
3Bir tarihi sorunu bugünle ilişkilendirerek, güncel sorunlarla (varsayımsal) ilişkisini kurarak araştırır,
4Tarihi bir problem üzerine sunum hazırlamayı öğrenir,
5Farklı bakış açılarını ve görüşleri eleştirel olarak değerlendirme yetisini kazanır, kendi bakış açısına ve ileri sürdüğü düşünceler ve görüşlerine yönelik ortaya çıkan sorulara, tarihsel dayanaklarla düşünerek analiz edip cevap verebilme deneyimini, bir problem üzerine düşüncesini rasyonel ve doğru ifade edebilme ve aktarabilme bilgi ve deneyimini kazanır, soyutlama yapabilmeyi öğrenir.
6Toplumun ve yaşadığı kültür hakkında derinlemesine bilgi edinerek yaşamını kolaylaştırır.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Milli Mücadelenin Fikri safası işlenerek.
2Milli Mücadelenin aksiyon safası anlatılacak.
3Siyasî modernleşmenin zemini ve şartlarının hazırlayıcı olarak Saltanatın Kaldırılması, Cumhuriyetin İlânı, Hilâfetin Kaldırılması: Yeni Devlet kurulurken Saltanat-Cumhuriyet ve Hilâfet Tartışmaları
41920-1938 arasında Türk siyasî iklimi: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Siyasî Partiler, iktidar-muhalefet ilişkileri, Partiler: Cumhuriyet Halk Partisi, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Serbest Fırka; Siyasî ve toplumsal hayatın Demokratikleşmesi ve Türkiye'de Çok Partili Sistemin Yerleşmesi meselesi
5Siyasî modernleşmenin Hukuk Boyutu, Laik Hukuk Sisteminin Kurumları, Siyasî, toplumsal, ticarî ve ekonomik hayatı düzenleyici Kanunlaştırmalar, Eğitim ve Kültürel Alanda yapılan İnkılaplar.
6Yeni Türkiye'de ekonomik düşünce ve uygulamaları
7İki Savaş Arası Bağlamında Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1930): Avrupa ve Türkiye İlişkileri ( Lozan sonrası devletlerle ikili ilişkiler çerçevesinde)
8Arasınav
9İki Savaş Arası Bağlamında Türk Dış Politikası (1930-1938) Avrupa ve Türkiye İlişkileri (Kıta Avrupası'nda Totaliter rejimlerin değerlendirilmesi bağlamında) SSCB ve Batı Avrupa, ABD ilişkileri, Türkiye-SSCB ilişkileriDış Siyasî ilişkilerin entellektüel ve toplum hayatına yansımaları, Matbuat ve Türk dış politikasının yorumlanması
10Atatürk İlkelerinin Değerlendirilmesi
11Atatürk Sonrası Türkiye: İnönü döneminin özellikleriII. Dünya Savaşı ve Türkiye - Dış Politika II. Dünya Savaşı'nın Türk siyasetine ve toplumsal hayatına etkileri
12İkinci Dünya Savaşı sonrası Türk Siyasî Hayatında Değişmelerin Karakteristikleri: Çok Partili Sistemin Kurulması,Türkiye'de 1946 Seçimleri, iktidar-muhalefet ilişkileri, Demokrat Parti'nin Kuruluşu
13Demokrat Parti İktidarı (1950-1960): Demokrat Parti'nin İç Siyaset uygulamaları, Demokrat Parti'nin Dış Siyaseti. Soğuk Savaş Dönemi'nde Türkiye'de iç siyasî olaylar ve dış siyasî meseleler, Soğuk Savaşın Sonu: SSCB'nin Dağılması, İki Almanya'nın Birleşmesi, Yugoslavya'nın Parçalanmasının Türk iç-dış siyasetlerine etkileri ve yansımaları.
14Atatürk Dönemi Türkiye'nin iç ve dış politikası
15Final Sınavı
16
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Soru-Yanıt14114
Bireysel Çalışma166
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma133
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma133
Okuma144
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek