Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Ders Kodu1200.9201
Yıl1
Dönem1
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd. Doç. Dr. Deniz AKPINAR
Kaynaklar
  • 1. AHMAD Feroz, Modern Türkiye?nin Oluşumu, İstanbul, 1995.Atatürk?ün Söylev ve Demeçleri, 3 cilt, Ankara, 1981.Atatürk?ün Tamim Telgraf ve Beyannameleri, 4 cilt, Ankara, 1964.BAYUR Yusuf Hikmet, Türk İnkılâp Tarihi, 10 cilt, Ankara, 1991.BERKES Niyazi, Türkiye?de Çağdaşlaşma, Ankara, 1978.KARPAT Kemal, H., Türk Demokrasi Tarihi, İstanbul, 1967.LEWIS Bernard, Modern Türkiye?nin Doğuşu, Ankara, II. Baskı, 1984. MUMCU Ahmet, Tarih Açısından Türk Devriminin temelleri ve Gelişimi, Ankara, 1974.SAFA, Peyami, Türk İnkılabına Bakışlar, İstanbul, 1988.ZÜRCHER, E. J., Modernleşen Türkiye?nin Tarihi, İstanbul, 1999.
Ders TanımıTürkiye Cumhuriyeti?nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu çağdaş ulus-devletler seviyesinde değerlendirip, ulus-devleti tanımlayan değerler sistemi içinde sui generis özellikler taşıyan Türk Devrimi tecrübesini (Kronolojik bir hatta: Türk emperyal geçmişinin klasik ve klasik sonrası, geç 18. yüzyıl ve 19. yüzyıl, 1908 İhtilali, 1914-1918, 1918-1922 ve 1923-60 kesitlerinin ele alınması), modern Türk ulus-devletinin, devlet ve toplumsal yeniden yapılanması çerçevesinde ele alınıp bütüncül olarak Türk siyasî ve toplumsal sisteminin değişmesinin aşamaları, Bu çeşitli seviyelerde ve çeşitli boyutlarıyla biçimlenen ve hayata geçirilen siyasî, toplumsal, ekonomik ve kültürel değişme olgusunun (transformation) iç ve dış siyasî olaylarının analizi, tüm aktörlerinin düşünce ve faaliyetlerinin analizi,Bu tarihsel süreçlerin (modern Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşu süreçleri) günümüz çağdaş Türk toplumunun ve siyasetinin problemlerinin çözümünde de referans ve karşılaştırma alanı olarak değerlendirilmesi, Türk toplumsal ve siyasî değişiminin tarihsel dinamizmi üzerine düşünmenin önemini bu içerikte kavranması.
HedeflerOsmanlı modernleşmesinden Cumhuriyet modernleşmesine sağlıklı bir kopru kurarak devamlılığı ortaya koymak. Türkiye Cumhuriyeti devletinin Osmanlı Devleti'nin yıkılmasından sonra laik ve üniter yapıda Milli-devlet olarak kuruluşunu, bu kuruluş esasına göre biçimlenen çağdaşlaşma tecrübesinin tarihini; Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde gerçekleştirilen Türk İnkılabının, Milli-devlet ve çağdaşlık ve laiklik olgularının Türkiye bağlamında ifadesi ve anlamına karşılık gelen Atatürkçü Düşünce'yi genç nesillere öğretmek ve bunun değerini idrak ettirmektir. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersini alan öğrenciden, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu temel ilkeleri ve Türk Devrimi çerçevesinde, bu düşünceyi akıl ve bilim, çağdaşlık normları içinde millî esaslara göre uyarlayarak ve uygunlaştırarak toplum, birey ve ülke seviyesinde çağdaş sorunların çözümü üzerine sınıflama, betimleme, açıklama, analiz yeteneğini kazanması hedeflenir.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Tarihsel bilginin, bir konu/sorun ve zaman kesiti, olay-olgular, aktörleri etrafında çözümlenmesi, bu tarihsel olay-olgunun yazım ve anlatı biçimleri, dolayısıyla çeşitli materyallerin; tarihsel kesitle-olay-olgu-aktörler üzerine kaynakların, literatürün (kitaplar, makaleler, sinema ve edebiyat ürünleri) bu bilginin çözümlenmesinde bakış açısını destekleme gücünü kazanır. bunları kullanabilir.
2Bir tarihsel sorunu ele alan ve irdeleyen makalenin nasıl okunması, yorumlanması gerektiğini öğrenir,
3Bir tarihsel sorunu bugünle ilişkilendirerek, güncel sorunlarla (varsayımsal) ilişkisini kurarak araştırır,
4Tarihsel bir problem üzerine sunum hazırlamayı öğrenir,
5? Farklı bakış açılarını ve görüşleri eleştirel olarak değerlendirme yetisini kazanır, kendi bakış açısına ve ileri sürdüğü düşünceler ve görüşlerine yönelik ortaya çıkan sorulara, tarihsel dayanaklarla düşünerek analiz edip cevap verebilme deneyimini, bir problem üzerine düşüncesini rasyonel ve doğru ifade edebilme ve aktarabilme bilgi ve deneyimini kazanır, soyutlama yapabilmeyi öğrenir.
6Toplumun ve yaşadığı kültür hakkında derinlemesine bilgi edinerek yaşamını kolaylaştırır.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Kavramlar ve Osmanlı-Türk Modernleşmesi
2Modern Avrupa'nın Doğuşunun hazırlayan olay-olgular, Sanayi Devrimi, Fransız Devrimi, Fransız Devrimi'nin Avrupa dışı dünyaya etkileri ve sonuçları,
3Avrupa ve Şark Meselesi, Erken ve Geç Kolonyalizm hareketleri, Avrupa ve Osmanlı Devleti İlişkilerinin Özellikleri, Emperyalizm Çağında Osmanlı devleti ve Avrupa.
4Avrupa'da Meşrutiyet ve Anayasa Düşüncesi, Osmanlı Devleti'nde Aydın Muhalefeti olarak Yeni Osmanlılar, Tanzimat ve Meşrutiyet Devrinin özellikleri, I. Meşrutiyet (1876), Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti'nin Kuruluşu
5II. Meşrutiyet Devri- 1908 Devrimi , Türk Siyasî Düşünce Akımları ve Hareketleri, Balkan Savaşları ve Trablusgarb Savaşı
6I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti, Savaşın Sebepleri ve Sonuçları, Osmanlı Devleti'nin tasfiyesi sürecinde bu savaşın değerlendirilmesi: Şark Meselesi Bağlamında Osmanlı Devleti'nin Parçalanması ve Paylaşımı.
7Ara Sınav
8Mondros Mütarekesi şartları ve Millî Mücadele'nin Başlaması, Hazırlık-Örgütlenme Evresi
9Millî Mücadele'de Örgütlenmenin Siyasî Boyutu olarak Erzurum ve Sivas Kongreleri
10Sivas Kongresi ve son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin toplanması, Misak-ı Millî'nin Kabul ve ilânı
11Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, TBMM Hükümeti'nin kuruluşu ve Millî Mücadele'nin siyasî merkezliğinin tescili, Millî Mücadele'nin askerî evresi.
12Lozan Konferansı, Barış Andlaşmaları çerçevesinde I. Dünya Savaşı sonrası Yeni Dünya Düzeni değerlendirmesi,
13Lozan Andlaşması, Ankara TBMM Hükümeti ve Şark Meselesi Bağlamında Mondros Mütarekesi- Sevr Barış Andlaşması ve Lozan Andlaşması'nın Karşılaştırılması
14lozan antlaşması sonrası gelişmeler
15final
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Tartışma236
Bireysel Çalışma12424
Okuma11414
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek