Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

İstatistik II

Ders Kodu1210.020406
Yıl2
Dönem4
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Dr. Recep GÜR
Kaynaklar
  • 1. 1. Büyüköztürk, Ş. (2011). Veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi. 2. Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö., ve Köklü, N. (2012). Sosyal bilimler için istatistik. Ankara: Pegem Akademi. 3. Kalaycı, Ş. (2010). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım. 4. Kilmen, S. (2015). Eğitim araştırmaları için SPSS uygulamalı istatistik. Ankara: Edge Akademi. 5. Shavelson, R. J. (2016). Sosyal bilimler için istatistik (N. Güler Çev.) Ankara: Pegem Akademi. 6. Ural, A. ve Kılıç, İ. (2005). Bilimsel araştırma süreci ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Detay.
Ders TanımıDers süreci, parametrik/non-parametrik testlere ilişkin eğitim alanında yapılan araştırmalardan örnekler üzerine tartışmalarla soyut bilgileri somutlaştırma, bilimsel araştırmalardaki tabloları anlayıp yorumlayabilme, paramatrik testlerin varsayımlarını inceleyebilme, parametrik/non-parametrik testlere ilişkin SPSS çıktılarını raporlaştırabilme, bilimsel makaleleri istatistiksel açıdan eleştirebilme becerisi kazandırmaya yönelik konuları ve uygulamaları içermektedir.
HedeflerBu ders ile öğrencilere sosyal bilimler alanında sık kullanılan parametrik ve parametrik olmayan bazı anlam çıkarıcı istatistiksel yöntemlere yönelik temel bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1İleri istatistik kavramlarını öğrenir,
2Eğitim verileri üzerinde ileri istatistik hesaplarını yapabilir.
3Varsayımları test eder.
4Araştırma sorusuna/hipoteze uygun veri analizi yöntemine karar verir.
5Varsayımlar sağlamazsa parametrik testlerin alternatifini (non-paramatreik testi) seçer.
6APA formatına uygun SPSS sonuçlarını raporlaştırır.
7İstatistiksel sonuçları işevuruk şekilde yorumlar.
8Eğitim alanında yayımlanan makalelerin veri analizi bölümünü eleştirel bakış açısıyla inceler.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Giriş
2Varsayımları test etme
3
4Araştırma Hipotezi ve Alternatif Hipotez
5I. tip ve II. tip Hata
6Parametrik testlerin alternatifleri
7Ara Sınav
8Betimsel ve Çıkarımsal İstatistik
9Ortalamaların Karşılaştırılması
10Varyans Analizi Teknikleri
11Korelasyon
12
13APA formatında raporlaştırma ve yorumlama
14Bilimsel araştırmaların veri analiz yöntemini eleştirel bakış açısıyla inceleme
15
16
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav12525
Final Sınavı15050
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik14114
Performans515
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
ÖÇ15
ÖÇ255
ÖÇ3555
ÖÇ4555
ÖÇ5555
ÖÇ6555
ÖÇ7555
ÖÇ8555

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek