Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Türk Dili Metinlerinde Diliçi Çeviri

Ders KoduTDE581
Yıl1
Dönem1
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd. Doç. Dr. Mehmet Cihat Üstün
Kaynaklar
  • 1. 1.Gürbüz, Faruk (2009). Türcüme ve Tercüme Prensipleri, İstanbul: SimurgYayınları.2.Gürbüz, Faruk (2010). ?Tercümenin Bir Başkalaşım Boyutu:Metamorfizme?, Turkish Studies - International Periodical For TheLanguages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 5/3Summer.3.Gürbüz, Faruk (2017). Çeviride Sadakat Problemi, Ankara: OttoYayıncılık.4.Göktürk, Akşit (1978), ?Yazınsal Çeviride Metin-Ötesi Anlam İlişkileri?,Türk Dili, (Çeviri Sorunları Özel Sayısı), C. 38, S: 322, Temmuz, Ankara.5.Kaya, Ceval (2012). ?Eski Uygurca Örneğinde Türkçenin Dil İçi ÇeviriSorunları Üzerine?, III. Uluslararası Tercümanlık ve Geleceği Sempozyumu,Bişkek.6.Vardar, Berke (1978). ?Dilbilim Açısından Çeviri?, Türk Dili, (ÇeviriSorunları Özel Sayısı), C. 38, S: 322, Temmuz, Ankara.7.Doğan, Enfel (2011). ?Diliçi Çeviri ve Mehmet Rauf?un Eylül RomanındaYaptığı Diliçi Çevirisi Üzerine? Türkbilig, S: 21.8.Devellioğlu, Ferit (2013). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Ankara:Aydın Kitabevi.9.Türk Dil Kurumu (2011). Türkçe Sözlük, Ankara: TDK Yayınları.10.Türkçenin değişik dönemlerinde yazılmış olan divan, mesnevi, roman,hikaye ve tarihî vesikalar.
Ders TanımıTürk Dili Metinlerinde Diliçi Çeviri dersinin kaynakları ve sözlüklerinintanınması ve bu kaynak ve sözlüklerden yararlanabilme.Diller arası çeviri ve diliçi çeviri arasındaki farkı ve benzeşen yönlerinintespit edilmesi. Çeviri sorunları çerçevesinde Türkçenin bulunduğu yerinbelirlenmesi. Diller arası çeviride Türkçenin işlevinin üzerinde durulması.Türkçede neden diliçi çeviriye ihtiyaç olduğunun izah edilmesi. Dünyadillerinde diliçi çeviriye ihtiyaç duyulup duyulmadığının eğer duyulmuyorsanedeninin ne olduğu konusunun değerlendirilmesi.
HedeflerDilin gelişim prensibi noktasında diliçi çevirilere duyulan ihtiyaca dikkatçekmek. Tarihî süreç içerisinde Türk dili ile oluşturulmuş metinlerde geçendil yapısını tanıtmak. Türk dilinin ses, şekil ve söz dizim özelliklerinikavratmak. Yazılı metinleri inceleme usul ve esaslarını anlatmak. Dilingelişim prensibi noktasında diliçi çevirilere duyulan ihtiyaca dikkat çekmek.Türk dilinin değişik dönemlerine ait metinlerin diliçi çevirilerini yapmak.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Türk dilinin dönemlerini tanıyabilir.
2Türkçenin ses, şekil, sözcük ve söz dizimi açısından geçmişini öğrenebilir.
3Dilbilim yasaları çerçevesinde kelimelerin anlam dünyasını keşfedebilir.
4Fonetik ve semantik bilgi çerçevesinde kelimelerin geçmiş ve günümüz manalarını ayırt edebilir.
5Türk dilinin tarihi gelişimi ışığında diliçi çevirinin işlevini görebilir ve bunu bilgi ve kültür aktarımı aracı olarak uygulayabilir.
6Ekip çalışması yapabilir ve bir metnin diliçi çevirisinde görüş farklılıklarını yorumlayabilir.
7Öğrenci alanla ilgili malzemeyi kütüphaneden veya arşivden toplayıp ilmî metotlar ışığında değerlendirebilir.
8Diliçi çevirilerde ses ve şekil farklılıklarını gösterebilmek için bilgisayar ve çeşitli elektronik cihazlardan faydalanabilir.
9Türk dili ve edebiyatı alanına ilişkin teorik ve uygulamalı ses, şekil, sözcük ve söz dizimi bilgisine sahip olur.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Dersin tanıtımı ve kapsamı
2Türk Dili Metinlerinde Diliçi Çeviri dersininkaynakları ve sözlükleri
3Türk Dili Metinlerinde Diliçi Çeviri dersininkaynakları ve sözlüklerinden yararlanmateknikleri ve bu sözlüklere eleştirel yaklaşımlar
4Diller arası çeviri ve diliçi çeviri
5Diliçi çeviri yapmak ve anlam üretmek
6Diliçi çeviri sorunları
7Diliçi çevirinin aşamaları: Yorumlama, yenideninşa etme, kıvamlandırma
8Ara Sınav
9Eski Türkçe dönemi metinlerinden diliçi çeviriuygulamaları
10Orta Türkçe dönemi metinlerinden diliçi çeviriuygulamaları
11Yeni Türkçe dönemi metinlerinden diliçi çeviriuygulamaları
12Batı Grubu Türk Lehçelerinden diliçi çeviriuygulamaları
13Doğu Grubu Türk Lehçelerinden diliçi çeviriuygulamaları
14Kuzey Grubu Türk Lehçelerinden diliçi çeviriuygulamaları
15Yarıyıl Sonu Sınavı
16
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım7856
Tartışma5525
Soru-Yanıt5525
Bireysel Çalışma5525
Okuma5525
Ev Ödevi5525
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
ÖÇ15555523253555
ÖÇ2555544
ÖÇ354445
ÖÇ4555535
ÖÇ555555
ÖÇ63
ÖÇ72422
ÖÇ83
ÖÇ955525

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek