Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Halk Edebiyatında Türler

Ders KoduTDE576
Yıl1
Dönem1
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders Dili
Öğretim Üyeleri
  • Filiz Kırbaşoğlu
Kaynaklar
  • 1. Ögel, Bahaeddin, Türk Mitolojisi I. C., Türk Tarih Kurumu Basm. Ankara, 1971. Ögel, Bahaeddin, Türk Mitolojisi II. C. Türk Tarih Kurumu Basm. Ankara, 1995. Necatigil, Behçet, 100 Soruda Mitologya, Gerçek Yay. İstanbul, 2000. Çoruhlu, Yaşar, Türk Mitolojisinin Ana Hatları, Kabalcı Yay. İstanbul, 2010. Bayat, Fuzuli, Ana Hatlarıyla Türk Şamanlığı, Ötüken Yay. İstanbul, 2009. Hamilton, Edith, Mitologya, Çev. Ülkü Tamer, Varlık Yay. İstanbul, 1983. Bayat, Fuzuli, Mitolojiye Giriş, Ötüken Yay. İstanbul, 2013. Eyüboğlu, İsmet Zeki, Anadolu Mitolojisi ?Anadolu Üçlemesi 2?, Top. Dön. Yay. İstanbul, 1998. Esin, Emel, Türk Kozmolojisi, İlk Devir Üzerine Araştırmalar, İstanbul, 1979. Erhat, Azra, Mitoloji Sözlüğü, Remzi Kit. İstanbul, 2010. Yıldırım, Nimet, Fars Mitolojisinin Sözlüğü, Kabalcı Yay. İstanbul, 2006. Kozanoğlu, Bulfinc, Thomas, Klasik Yunan ve Roma Mitolojisi, Çev. Özgür Umut Hoşafçı, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 2012. Bratton Fred Glastone, Yakın Doğu Mitolojisi, İstanbul, 1995. Campbell, Joseph, Batı Mitolojisi, İmge Yay. Ankara, 2003. Rachlin, Carol K.-Alice Marriot, Kızılderili Mitolojisi, İmge Kitabevi, 2003. Bhagavad Gita- Hint Efsanesi, İmge Yay. Ankara, 1995. İnan, Abdülkadir, Tarihte ve Bugün Şamanizm, Türk Tarih Kurumu Yay. Ankara, 1972., Kalafat, Yaşar, Doğu Anadolu?da Eski Türk İnançlarının İzleri, Atatürk Kültür Mer. Yay. Ankara, 1999. Aslan, Ensar, Türk Halk Edebiyatı, Maya, Ankara, 2010. Çobanoğlu, Özkul, Türk Halk Kültüründe Memoratlar ve Halk İnançları, Akçağ, Ankara, 2003. Sakaoğlu, Saim, 101 Anadolu Efsanesi, Akçağ, Ankara, 2003. Sakaoğlu, Saim, 101 Türk Efsanesi, Akçağ, Ankara, 2003. 1993. Ergun, Metin, Türk Dünyası Efsanelerinde Değişme Motifi, TDK, Ankara, 1997. Boratav, Pertev Naili, Az Gittik Uz Gittik, Adam Yay. İstanbul, 1992. Boratav, Pertev Naili, Zaman Zaman İçinde, Adam Yay. İstanbul, 1992. Andersen, Hans Christian, Seçme Masallar, Çev. Murat Alper, Türkiye İş Bankası Yay. İstanbul, 2006. J. Grimm-W.Grimm, Masallar I-II, Çev, Kemal Kaya, MEB Yay. İstanbul 1992. Artun, Erman, Halk Edebiyatı Nesri, Adana, 2011. Sakaoğlu, Saim, Masal Araştırmaları, Akçağ Yay., Ankara, 1999.
Ders TanımıMit, efsane ve masalın tanımını, tür özelliklerini kavrar. Yaratılışla ilgili olarak kutsal kitaplar ve mitler arasındaki benzerlikleri anlar. Mit, efsane ve masalı mukayese eder. Mit, efsane ve masalla ilgili Türk ve Dünya örneklerini inceler. Masalların kaynağı ile ilgili teorileri, inceleme yöntemlerini anlar. Çeşitli tabakalara ait masalları inceler.
HedeflerMit, efsane ve masalın tanımını ve genel özelliklerini kavramak; dünyanın ve insanların yaratılışını kutsal kitaplarda, yaratılış mitlerinde araştırmak, Türk mitolojisinin çeşitli din ve inanç sistemleriyle ilişkisini görmek; masalların kaynağı ile ilgili teoriler ve inceleme yöntemlerini anlamak; mit, efsane ve masallarla ilgili Türk ve dünya örneklerini incelemek.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenciler mit, efsane ve masalların tür özelliklerini anlar, aralarındaki benzerlikleri ve farklılıkları tanımlar.
2Mit, efsane ve masallarla ilgili temel kavramları açıklar.
3Mit, efsane ve masal metinlerini yorumlar, onları çeşitli metotlarla tahlil eder.
4Bu metinlerden hareketle halk edebiyatı alt yapısını oluşturur, mesleki terminolojiye hakim olur.
5
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Mitin tanımı ve özellikleri
2Yaratılışın Kutsal kitaplarda ve mitlerde anlatılışı. (Kuran, Tevrat, İncil, Altay Yaratılış Miti, Başlangıç)
3Türk mitolojisinden örnekler (Kaf Dağı, Bazı Kutsal Taşlar, Ateşin Bulunması, )
4 Dünya mitolojisinden örnekler (Cupid ile Pysche)
5 Dünya mitolojisinden örnekler (Cemşid)
6Efsanenin tanımı ve özellikleri. Türkiye ve dünyada efsane araştırmaları
7Anadolu efsanelerinden örnekler
8Ara Sınav
9Türk dünyası efsanelerinden örnekler
10Masalın tanımı ve özellikleri
11Dünyada ve Türkiye?de masal üzerine yapılan çalışmalar
12Masal inceleme yöntemleri (Propp Metodu vd.)
13Türk masallarından örnekler
14Türk masallarından örnekler
15Dünya masallarından örnekler
16Yarıyıl Sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım7321
Uygulama/Pratik5210
Problem Çözümü326
Tartışma326
Soru-Yanıt236
Alan Çalışması4520
Beyin Fırtınası5315
Makale Kritik Etme236
Bireysel Çalışma14342
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma3515
Okuma236
Performans2510
Ev Ödevi5315
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
ÖÇ14534555454
ÖÇ24534555454
ÖÇ35534555455
ÖÇ45534555455
ÖÇ5

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek