Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Ders Kodu4319.020305
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders Dili
Öğretim Üyeleri
  • Öğr. Gör. Tolga ALA
Kaynaklar
  • 1. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku - Editör:Prof.Dr. Ömer Zühtü Altan Anadolu Üniversitesi Veb ofset tesisleri
Ders Tanımıİş hukuku dersi bireysel iş hukuku ve toplu iş hukuku adı altında iki farklı başlık altında öğretilmektedir. Bireysel iş hukuku dersinin içeriğinde, genel olarak iş hukukunun konusu, niteliği, iş hukukunun hukuk sistemi içindeki yeri, iş hukukunun tarihsel gelişimi, iş hukukundaki düzenlemelerin özellikleri ve bu hukuki kaynaklar arasındaki ilişkiler, iş hukukunda başvurulan temel ilke ve düşünceler, uluslararası iş hukuku ve uluslararası iş hukuku örgütleri, iş hukuku ile ilgili devlet organları, yaptırımlar, iş hukukunun işçi-işveren- işveren vekili-alt işveren- işyeri-işletme gibi temel kavramları, 4857 sayılı İş kanunu ve diğer iş kanunlarının kapsamı, iş sözleşmesinin özellikleri, iş sözleşmesinin tanımı-unsurları-nitelikleri-türleri, iş sözleşmesinde tarafların hak ve borçları, iş sözleşmesinin sona ermesi (iş sözleşmesinin fesih dışında sona ermesi, süreli fesih, iş güvencesi, haklı nedenle fesih), iş sözleşmesinin sona ermesinin sonuçları, işin düzenlenmesi, çalışma süreleri, dinlenme süreleri, iş sağlığı ve işçi güvenliği, iş yargısı incelenmektedir. Toplu iş hukukunun içeriğinde ise toplu iş hukukunun genel kavramları, toplu iş ilişkilerinin önemi, batıda ve ülkemizde tarihsel gelişme, sendika hakkı, sendika kavramı, sendika üyeliği ve kurucusu kavramları, sendika özgürlüğünün uluslararası ve ulusal normlarla korunması, sendika hakkına ilişkin ilkeler, sendika özgürlüğü, sendikal üyelik ve sendikal faaliyet güvencesi, işyeri sendika temsilcisinin güvencesi, sendika yöneticisinin güvencesi, sendikaların kuruluşu, kuruluş esası ve usulü, sendikaların organları ve oluşturulmaları, sendika üyeliğin kazanılması, üyelikten doğan hak ve borçlar, üyeliğin sona ermesi, konfederasyon ve uluslararası kuruluşa üyelik, sendikaların gelir ve giderleri, sendikaların denetimi, faaliyetin durdurulması ve sona ermesi, kamu görevlileri sendikaları, toplu iş sözleşmesi kavramı, toplu iş sözleşmesinin hukuki niteliği, özellikleri, tarihsel gelişimi, kapsamı, düzeyi, toplu iş sözleşmesi ehliyeti ve yetkisi, yetki tespiti usulü, toplu iş sözleşmesinin yapılması, toplu iş sözleşmesinde değişiklik yapılması, toplu iş sözleşmesinin hükümleri, toplu iş sözleşmesi ile iş sözleşmesi arasındaki ilişki, toplu iş sözleşmesinin yer ve kişi itibarıyla uygulanması, toplu iş sözleşmesinin yorumu, ifası, hükümsüzlüğü, toplu iş uyuşmazlıklarının barışçı yollarla çözümü (arabuluculuk, tahkim), toplu iş uyuşmazlıklarının mücadeleci yollarla çözümü (grev, lokavt), grev hakkı, grev kararı ve uygulanması, grevin sonuçları, grev hakkının kötüye kullanılması, grevin sona ermesi, yasadışı grev, lokavt kavramı, hukuki çerçevesi, lokavtın uygulanması ve sonuçları incelenmektedir.
Hedeflerİş hukukun tarihsel gelişimi içinde ortaya çıkış nedenlerini, iş hukukunun kendine özgü niteliklerini açıklayarak diğer hukuk dalları ile olan ilişkisini iş hukukunda temel olan ilkeler çerçevesinde yorumlama olanağı kazandırma amacı güdülmektedir. İş mevzuatındaki gelişmeler takip edilerek 4857 sayılı İş Kanununun kapsamındaki esnek çalışma türleri, temel iş hukuku kavramları, ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmeler sonucu ortaya çıkan iş hukukundaki değişiklikler hakkında bilgi verilmektedir. 4857 sayılı İş Kanunu incelenirken ayrıca Deniz İş Kanunu, Basın İş Kanunu gibi yasal düzenlemelerdeki hususlar da derste karşılaştırmalı olarak anlatılmaktadır. İş hukukunun temel kavramları, iş kanununun uygulanmasında ortaya çıkan sorunlar, işçinin korunması, işçilerin hakları, özellikle uygulamada önem taşıyan iş güvencesi hükümleri olarak isimlendirilen 4857 sayılı İş Kanununun 18. vd hükümlerinde yer alan işçinin işe iadesini düzenleyen hükümler hakkında öğrenciye yargı kararları ve doktrin görüşleri de dikkate alınarak bir alt yapı oluşturulması amaçlanmaktadır.ş hukukunun en önemli özelliklerinden biri olan katılım ilkesinin bir gereği ve üçlü yapılanma ilişkilerinin sonucu olarak tarihsel gelişim içinde önemli bir aşama kaydeden kollektif iş hukukunda öğrenciye tarihsel gelişim batıdaki hukuk sistemleri ile karşılaştırmalı olarak anlatılmaktadır. Sendikalar hukuku çerçevesinde sendikal örgütlenmenin yapısı, kuruluşu, anayasal ve yasal boyutu, sendika ve sendikal örgütler açıklanmakta, sendika üyeliğinin özellikleri öğrencilere aktarılmaktadır
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1İş Hukukunun temel esaslarını bilir
2İş sözleşmesinin tanımını, hukuki niteliğini bilir.
3İş sözleşmesinin sona ermesi hallerini bilir.
4Toplu iş sözleşmesi, toplu iş sözleşmesinin özelliklerini bilir.
5Grev ve Lokavt hallerini bilir.
6Kıdem Tazminatı hesaplar
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1İş Hukukunun Temel Kavramları
2İş Hukunun Uygulanması/İş Sözleşmesi Kavramı
3İş Sözleşmesinden Doğan Borçlar
4İşin Düzenlenmesi/İş Sözleşmesinin Düzenlenmesi
5İş Sağlığı ve İş Güvenliği
6İş Sözleşmesini Sona Erdiren Durumlar
7İş Sözleşmesini Sona Erdiren Durumlar
8Sendikalar hakkında genel bilgi
9Sendika özgürlüğü hakkı
10Sendikaların faaliyetleri gelir ve giderleri
11Toplu iş sözleşmesinin Hakkı ve özellikleri
12Toplu İş Sözleşmesinin Hükümleri
13Sosyal Güvenlik Kavramı
14İşverenin Yükümlülükleri ve Sosyal Sigortaların Kapsamı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14040
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1344333444544
ÖÇ2434534435444
ÖÇ3454445543434
ÖÇ4354543544455
ÖÇ5443343343334
ÖÇ6444333444544

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek