Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Ticaret Hukuku

Ders Kodu1402.020410
Yıl2
Dönem4
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Dr. Emel TEKTEN
Kaynaklar
  • 1. 1. Prof. Dr. Mehmet Bahtiyar, Ticari İşletme Hukuku, Yeni TTK'ya uyarlanmış 11. Bası, İstanbul 2012. 2. Prof. Dr. Şaban Kayıhan/Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yasan, Yeni TTK'a göre Ticari İşletme Hukuku, Ankara, 2012. 3. Prof. Dr. Ali Bozer/Porf. Dr. Celal Göle, Ticari İşletme Hukuku Bilgisi (6102 sayılı TTK çerçevesinde), Ankara, 2011. 4. Prof. Dr. Fatih Bilgili/Yrd. Doç. Dr. Ertan Demirkapı, Ticaret Hukuku Dersleri (6102 sayılı TTK hükümlerine göre), Adana, 2012. 5. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 6. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
Ders TanımıÖzel hukukun Medeni hukuk yanında en önemli alt bölümünü teşkil eden ticaret hukuku, üretim, değişim ve bölüşüme yönelik faaliyetleri kapsayan bir hukuk dalıdır. Ticari işletme, şirketler, kıymetli evrak, taşıma hukuku, deniz ticareti ve sigorta hukukundan oluşan ticaret hukuku fakültemizde ikinci sınıfta okutulmaktadır. Tarihi gelişim içinde tacirler arasında uygulanan bir sınıf hukuku olarak ortaya çıkan ticaret hukuku, XX yy.dan itibaren ticari faaliyetlerin büyük işletmeler eliyle yürütülmesi ve bunun sonucunda işletmelerin tacirleri geri planda bırakması karşısında adeta "ticari işletmeler hukuku" niteliği kazanmıştır. Buna bağlı olarak ticaret hukukunun önemli kavram ve kurumları da "ticari işletme" ile bağlantı kurularak düzenlenmiştir. Fakültemizde ikinci sınıfın bahar döneminde okutulan Ticaret Hukuku dersi, bir anlamda, ticaret hukukuna giriş niteliğinde olup, ticari işletme kavramının yanı sıra, tacir, tacir yardımcıları, ticaret sicili, ticaret unvanı, marka, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap gibi temel konuları kapsamaktadır.
HedeflerBu derste iktsadi ve idari bilimler fakültesi öğrencilerine ticaret hukukunun genel esasları hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede Türk Ticaret Kanunu'nun "Başlangıç" hükümleri olan ilk 10 madde hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olması ve Türk Ticaret Kanunu"nun "Birinci Kitap", "Ticari İşletme" başlığı altında yer alan ticaret hukuku dersinin temel konuları, Yargıtay kararları ile birlikte anlatılarak öğrenciler tarafından öğrenilmesi amaçlanmaktadır.Bu derste, öğrencilere ileride meslek yaşantıları açısından yararlı olabilecek şekilde ticari işletme hukuku hakkında bilgiler verilmektedir.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Ticari İşletme Hukuku?nun temel kavramlarını anlar.
2Ticari işletme, ticari iş, tacir, cari hesap sözleşmesi, ticari işletme rehni ve faiz kavramları hakkında bilgi sahibi olur.
3Ticaret unvanı, işletme adı ve marka hakkında bilgi sahibi olur.
4Haksız rekabet, ticari defterler, ticaret sicili kavramlarını öğrenir.
5Bağımlı ve bağımsız tacir yardımcıları hakkında bilgi sahibi olur.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Ticaret ve Ticaret Hukuku, Ticari İşletme
2Ticari İşletmede Merkez ve Şube, Ticari İşletmenin Devri ve Birleşmesi,Ticari İşletmenin Rehni, Ticari İş
3Ticari İşlere Bağlanan Sonuçlar, Ticari Hükümler, Ticari Yargı
4Tacir Sıfatı ve Tacir Olmanın Sonuçları, Ticaret Unvanı, İşletme Adı, Marka, haksız Rekabet, Haksız Rekabetin Yaptırımları
5Ticari Defterler, Ticari defterlerin Delil Olma Niteliği Ticaret Sicili, Tacir YardımcılarıSimsar, Komisyoncu, Cari Hesap
6Bağımlı Tacir Yardımcıları, Ticari Temsilci, Ticari Vekil ve Pazarlamacı
7Bağımsız Tacir Yardımcıları, Acente
8 Ara Sınav
9Şirketler Hukuku Giriş, Genel Tanımlar, Adi Şirket,
10Kollektif, Komandit Şirket
11Anonim Şirket I
12Anonim Şirket II
13Poliçe, Bono
14Çek
15Final Sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik428
Örnek Vaka İncelemesi224
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma199
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11212
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ14444
ÖÇ24444
ÖÇ34444
ÖÇ44444
ÖÇ54444

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek