Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

 

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ

                           BİRİNCİ BÖLÜM

                Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Erzincan Üniversitesi bünyesindeki birimlerin ön lisans ve lisans düzeyindeki diploma programlarına, yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabulüne ilişkin esasları belirlemektir.
       Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabulüne ilişkin, kontenjan belirleme, başvuru, kabul ve değerlendirme koşullarını kapsar.
       Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu yönerge, Yükseköğretim Kurulunun Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin 2922 sayılı Kanun’un 3 üncü maddesi uyarınca kurulan Değerlendirme Kurulu’nun 06.01.2010 tarihli kararı dikkate alınarak 21.01.2010 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararına dayanılarak hazırlanmıştır.
       Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen;

a)  Birim: Erzincan Üniversitesi bünyesindeki fakülte, yüksekokul, konservatuar ve meslek
yüksekokullarını,

b) Birim Yönetim Kurulu: Erzincan Üniversitesi bünyesindeki fakülte, yüksekokul,
konservatuar ve meslek yüksekokulu Yönetim Kurulunu,

 1. Program: Ön Lisans ve Lisans düzeyindeki diploma programını,

ç)Rektörlük: Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünü,

 1. Senato : Erzincan Üniversitesi Senatosunu,
 2. Üniversite: Erzincan Üniversitesi’ni,

f) Yönetim Kurulu: Erzincan Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

g) Dil Merkezi: Erzincan TÖMER (Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü)

İKİNCİ BÖLÜM
Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci
Kabulüne İlişkin Esaslar

Kontenjan

MADDE 5 - (1) Yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabul edecek birimlerin ön lisans ve lisans düzeyindeki birinci (örgün) öğretim, ikinci öğretim, uzaktan eğitim ve açık öğretim programlarına ayrılacak kontenjan ile özel koşullar Senato kararıyla belirlenir.

 1. Senato kararı ile belirlenen kontenjan ve koşullar ÖSYM’ne bildirilir.
 2. Yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabulü için bir programa ayrılan kontenjana başvuru olmaması veya kontenjanın dolmaması halinde, dolmayan ya da başvuru olmayan kontenjanlar, Üniversitenin talebi halinde, YÖK onayı ile üniversitenin diğer program kontenjanlarına eklenebilir.

 

Başvuru için temel şartlar

MADDE 6 - (1) Üniversitenin yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabul edeceği ilan edilen programlara, ilanda belirtilen sınavların birinden asgari puanı sağlayan ve lise son sınıfta okuyan ya da mezun durumunda bulunan adaylar başvurabilir.

a)    Adaylardan;

 1. Yabancı uyruklu olanların,
 2. Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının aldığı 5203sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin,
 3. Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çifte uyrukluların,
 4. T.C. uyruklu olup lise öğreniminin son üç yılını K.K.T.C. hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların,
 5. K.K.T.C. uyruklu olup K.K.T.C’de ikamet eden ve K.K.T.C’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanların,
 6. K.K.T.C. uyruklu olup 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselerde eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanların,
 7. Yurt dışında bulunan Türk okullarında lise öğrenimlerini görenlerin ve Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa programında öğrenim görenlerin (K.K.T.C hariç) başvuruları kabul edilir.

b) Adaylardan;

 1. T.C. uyruklu olanların (lise öğreniminin son üç yılını K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç)
 2. K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselerde eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar hariç)
 3. Uyruğundan birisi T.C. olan çift uyrukluların (lise öğreniminin son üç yılının K.K.T.C. dışında bir ülkede tamamlayanlar hariç)
 4. Uyruğundan birisi K.K.T.C olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C. liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerin kolej ve liselerde eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar hariç)
 5. T.C. uyruklu olup lise öğrenimini K.K.T.C. ‘de tamamlayanların,

başvuruları kabul edilmez.
       Başvuruda kabul edilecek sınav türleri ve taban puanlar

MADDE 7 - (1) Başvuruda kabul edilecek sınavlara ve puanlara ilişkin bilgiler EK-l’de belirtilmiştir. Kontenjanlar ve varsa birimler tarafından önerilen özel koşullar Senato tarafından belirlenir.

 1. Adaylar EK-l’de belirtilen sınav veya diploma türlerinden birinin sonucuyla başvurabilirler. Başvuru için belirtilen asgari taban puana sahip olmak şarttır.
 2. TÜBİTAK'ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarından altın, gümüş veya bronz madalya almış olanlar için taban puan şartı aranmaz, bu kişilere yerleştirmede öncelik tanınır.
          Başvuru şekli ve başvuru belgeleri

 MADDE 8 - (1) Yabancı uyruklu öğrenciler ile ilgili başvuru, kesin kayıt, ek yerleştirme tarihleri, başvuru için gerekli belgeler, varsa özel koşul ve açıklamalar Üniversite tarafından ilan edilir.

 1. Başvuruların, ilanda belirtilen tarihlerde yapılması ve başvuru belgelerinin Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ulaştırılması gereklidir.
 2. Başvuruların değerlendirmeye alınabilmeleri, başvuru belgelerinin eksiksiz olarak ilanda belirtilen süre içinde Üniversiteye ulaştırılmasına bağlıdır.
 3. Başvuru için aranan asgari belgeler şunlardır;

a) “Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanlarına Başvuru Formu”nun aslı,

b) Lise Diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,

c) EK-l’de belirtilen sınav veya diploma türlerinden başvuruya esas olan belgenin Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,

ç) İmzalı Geçim Güvencesi beyanı.
      Ön inceleme ve yerleştirme

MADDE 9 - (1) Üniversitenin yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabulü başvurularını değerlendirme ve yerleştirme işlemleri Rektörlükçe yetkilendirilen komisyonlar tarafından yapılır. Yerleştirme EK-l’de gösterilen sınavlardan alınmış puanların EK-2’de yer alan dönüşüm formülleri kullanılmak suretiyle hesaplanan yerleştirme puanına göre yapılır. Yerleştirme puanları en yüksekten başlayarak sıralanır, puan yüksekliği, tercih sırası ve ülke barajına göre kontenjanlara yerleştirme işlemi tamamlanır.

 1. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümlere başvuran adayların yukarıda belirtilen genel koşullara ilave olarak ilgili birimce yapılacak Özel Yetenek Sınavı’nda başarılı olmaları gerekir. Başvuruların değerlendirilmesi ve yerleştirme işlemi ilgili birim tarafından yapılır.
 2. İlgili birimler tarafından varsa istenen özel şartlara sahip olmak.
 3. Başvuru koşullarını sağlamış olmak, programa yerleştirilme hakkı kazandırmaz.
 4. Başvuru koşullarını taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları değerlendirmeye
  alınmaz.
         Sonuçlarının açıklanması ve kayıt

MADDE 10 - (1) Başvuru değerlendirme ve programlara yerleştirme sonuçları üniversite tarafından ilan edilir. Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylara başvuru sırasında beyan ettikleri adreslere birer “kabul mektubu” gönderilir.

 1. Kayıtlar Üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde, ilgili birimlerde yapılır. Süresi içinde kaydını yaptırmayanlar, kayıt hakkını kaybetmiş sayılırlar.
 2. Kayıt için gerekli belgeler sonuçlarla birlikte Üniversite tarafından ilan edilir. Kayıt için gerekli belgeler şunlardır:

a) Lise Diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslının noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi,

 1. Lise Diplomasının, TC Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Türk Dış Temsilciliklerinden alınmış Denklik Belgesinin aslı,
 2. Adayın genel not ortalamasını gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesinin Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,

ç) Adayın başvuru sırasında verdiği, üniversite giriş veya lise bitirme statüsündeki sınav sonuç belgesinin aslı (ortaöğretim not ortalaması ile başvuranlar hariç),

 1. Öğrenim Vizeli Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylanmış örneği,
 2. Varsa uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil Belgesinin ve Türkçe Yeterlik Belgesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,
 3. İkametgâh belgesi (Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde öğrenci bürosuna teslim edilmesi gerekir.)

g)  Dört adet fotoğraf (Fotoğraflar son 6 ay içinde, öndenadayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.)

ğ) Öğrenim ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu,

h) Geçim Güvencesi miktarını gösteren belge,

 (4) Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin, bir öğretim dönemine ilişkin genel sağlık sigortası primlerinin tamamını her öğrenim dönemi başından itibaren bir ay içinde ödemeleri şarttır.

 (5) Kesin kayıt yaptıran öğrenci en geç 1 ay içerisinde T.C. Vergi Daireleri’nden alınan vergi kimlik numarasını ilgili birimlere vermek zorundadır.
        Ek yerleştirme

MADDE 11- (1) Kesin kayıt işlemleri sonucunda boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme yapılır.

(2) Ek yerleştirmeye, daha önce başka programlara kesin kayıt hakkı kazanmış veya kayıt yaptırmış olan öğrenciler de başvurabilir.

Öğrenim ücreti ve geçim güvencesi miktarı

MADDE 12 – (1) Yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden Bakanlar Kurulu tarafından her yıl tespit edilen asgari ve azami sınırlar içinde kalmak kaydıyla Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen miktarda öğrenim ücreti alınır.

(2) Üniversiteye yurt dışından başvuracak olanların, ülkemizde yükseköğretimlerini sürdürmeyi sağlayacakları miktarda maddi imkânlarının olduğunu geçim güvencesi olarak belgelemeleri gerekir. Geçim güvencesinin miktarı ve belgelenme şekli Üniversite tarafından belirlenerek, başvuru için gerekli belgelerle birlikte ilan edilir.
       Eğitim - öğretim dili

MADDE 13 - (1) Üniversitede eğitim-öğretim dili Türkçe’dir. Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan veya eğitiminde yabancı dil kullanılan programlara kayıt hakkı kazanmış öğrencilerin programın diline göre yabancı dil bilgileri, yapılacak bir yeterlik ve düzey belirleme sınavıyla tespit edilir. Zorunlu yabancı dil yeterlik ve düzey belirleme sınavı ve hazırlık sınıfı eğitimi “Erzincan Üniversitesi Yabancı Dil ve Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre yapılır.
       Türkçe yeterlilik düzeyleri

MADDE 14 - (1) Programlara yerleştirilenlerin Türkçe yeterlik düzeyleri; YÖK tarafından kabul edilmiş Türkçe eğitim veren dil merkezlerinden alınan ve adayın başarılı olduğunu kanıtlayan bir belgeye veya eğitim-öğretim yılı başında Üniversitemiz Dil Merkezi tarafından yapılan Türkçe yeterlik sınavındaki başarıya göre belirlenir.

(2) Düzeyler:

a) (A) Düzeyi: Türkçe düzeyi yeterlidir, kayıt hakkı kazandığı programa kaydı yapılır.

 1. (B) Düzeyi: Türkçe düzeyi yeterli değil, ancak kısa zamanda gelişebilir. Beraberinde Türkçe kursu almak koşuluyla kayıt hakkı kazandığı programa kaydı yapılabilir. Öğrenci bir sonraki eğitim-öğretim yılında kayıt yenileme sırasında Türkçe düzeyini geliştirdiğini belgelemelidir.
 2. (C) Düzeyi: Türkçe düzeyi yetersizdir. Adayın kayıt hakkı kazandığı öğretim yılının sonunda veya takip eden öğretim yılının ilk dönemine kadar, Türkçe yeterlik düzeyini (A) veya (B) düzeyine yükselttiğini bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen yöntemlerden biriyle belgelemesi gerekir. (A) düzeyine yükseltenlere bu fıkranın birinci bendi, (B) düzeyine yükseltenlere ikinci bendi hükmü uygulanır. Bu süreç sonunda Türkçe düzeyleri hala (C) olanların Üniversite ile ilişiği kesilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

       Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 15 - (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Erzincan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
       Ekler

MADDE 16-  (1) Erzincan Üniversitesinde Yurt Dışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulünde Kullanılan Sınavlar ve Taban Puanları EK-1’de,

(2) Erzincan Üniversitesi Yurt Dışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulünde Kullanılan Sınav Puanlarının Eşdeğerliklerinde Kullanılacak Dönüşüm Tablosu EK-2 ‘de belirtilmiştir.
       Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönerge, Senatonun kabulü tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 18– (1) Bu Yönerge hükümlerini Erzincan Üniversitesi Rektörü yürütür.