Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

İsim ve Adres:

Erzincan Üniversitesi                                                         Erzincan Üniversitesi Rektörlüğü

Yalnızbağ Erzincan 24030 Türkiye                                  Fatih Mah Erzincan 24100 Türkiye

http://www.erzincan.edu.tr/

 

Yerleşim

Yalnızbağ Beldesi mücavir alanında, Erzincan-Sivas karayolunun 12. km’sinde ilk aşamada tahsis edilen 1225 dönüm arazi ile şehir merkezinde iki farklı arazi üzerinde bulunmaktadır. Rektörlük ve Rektörlüğe bağlı idari birimler Fatih Mahallesinde; Sağlık alanı ile ilgili birimler Başbağlar Mahallesinde; Hukuk Fakültesi ve Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu ise Mimar Sinan Mahallesinde bulunmaktadır.

 

Yönetim
Rektör; üniversitenin ve bağlı birimlerin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin devlet kalkınma plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde, bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci derecede yetkili ve sorumludur.

Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur.

Rektör

Prof. Dr. İlyas ÇAPOĞLU

Erzincan Üniversitesi Rektörlüğü

Fatih Mah Erzincan 24100 Merkez

TEL: (0446) 226 66 66   FAKS: (0446)226 66 65

 

 

 

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Adnan ÖZEL

Erzincan Üniversitesi Rektörlüğü

Fatih Mah Erzincan 24100 Merkez

TEL: (0446) 226 66 66   FAKS: (0446)226 66 65

 

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Adem BAŞIBÜYÜK

Erzincan Üniversitesi Rektörlüğü

Fatih Mah Erzincan 24100 Merkez

TEL: (0446) 226 66 66   FAKS: (0446)226 66 65

 

Genel Sekreter

Prof. Dr. Abdulkadir ÇOBAN

Erzincan Üniversitesi Rektörlüğü

Fatih Mah Erzincan 24100 Merkez

TEL: (0446) 226 66 66   FAKS: (0446)226 66 65

 

Akademik Danışmanlık

Lisans Programları

Fakülte ve yüksekokul yönetimleri, Erzincan Üniversitesinde eğitime yeni başlayan öğrencilere, eğitimleri ile ilgili her konuda yardımcı olmak amacı ile bir öğretim elemanını danışman olarak atar. Danışmanlar, öğrencilerin üniversiteye kayıt olduğu ilk günden, öğrencilik süresinin bitimine kadar, başta eğitim olmak üzere öğrencilere, gereksinim duydukları her konuda danışmanlık hizmeti sunmakta; özellikle ders seçme ve kayıt yenileme süreçlerinde yardımcı olmaktadırlar.

Tezli Yüksek lisans Programları
 

Tezli yüksek lisans programında, Enstitü Anabilim Dalı Kurulu ilk yarıyılın başında her öğrenci için bir tez danışmanı belirler. Tez danışmanı, öğretim üyeleri veya yeterli sayıda öğretim üyesi yoksa tez konusu ile ilgili bilim dalında doktora yapmış öğretim görevlileri arasından seçilir. Tez danışmanı, öğrencinin öğrenimi süresince; alacağı dersleri belirlemek, bu derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemekle, öğrencinin tez çalışmasını yönetmek ve yönlendirmekle, gerektiğinde idare ile ilişkilerinde aracılık yapmakla, sosyal, kültürel ve diğer problemleriyle ilgilenmek ve yol göstermekle, gerekli gördüğü hallerde uyarmakla, her yarıyıl sonunda, öğrencinin başarı düzeyi hakkında ilgili anabilim dalı başkanının onaylayacağı bir raporu enstitü müdürlüğüne iletmekle yükümlüdür.

Tezsiz Yüksek lisans Programları

Tezsiz yüksek lisans programında; Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya yeterli sayıda öğretim üyesi yoksa ilgili öğretim programını kapsayan bilim dalında doktora yapmış olan bir öğretim görevlisini, ilk yarıyılın başında belirler. Tez danışmanı, öğrencinin öğrenimi süresince; alacağı dersleri belirlemek, bu derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemekle, gerektiğinde idare ile ilişkilerinde aracılık yapmakla, sosyal, kültürel ve diğer problemleriyle ilgilenmek ve yol göstermekle, gerekli gördüğü hallerde uyarmakla, her yarıyıl sonunda, öğrencinin başarı düzeyi hakkında ilgili anabilim dalı başkanının onaylayacağı bir raporu enstitü müdürlüğüne iletmekle yükümlüdür.

 

Doktora Programları

Enstitü Anabilim Dalı Kurulu ilk yarıyılın başında her öğrenci için bir tez danışmanı saptar. Tez danışmanı önerisi Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir.Tez danışmanı öğretim üyeleri arasından seçilir. Tez danışmanı, öğrencinin öğrenimi süresince; alacağı dersleri belirlemek, bu derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemekle, öğrencinin tez çalışmasını yönetmek ve yönlendirmekle, gerektiğinde idare ile ilişkilerinde aracılık yapmakla, sosyal, kültürel ve diğer problemleriyle ilgilenmek ve yol göstermekle, gerekli gördüğü hallerde uyarmakla, her yarıyıl sonunda, öğrencinin başarı düzeyi hakkında ilgili anabilim dalı başkanının onaylayacağı bir raporu enstitü müdürlüğüne iletmekle yükümlüdür. Tez danışmanı; Enstitü Yönetim Kurulunca atandığı tarihten itibaren her yarıyıl ve yaz döneminde danışmanı olduğu öğrenciler için, tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak uzmanlık alan dersi adlı bir ders açabilir. Uzmanlık alan dersi öğrencinin kredisine dahil edilmez. Her öğrenci, açılan uzmanlık alan dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersine ilişkin esaslar, Senato tarafından kararlaştırılır ve Enstitü Yönetim Kurulunca uygulanır.